Kontakt

Adres:

Veriv S.A. z siedzibą w Warszawie
01-234 Warszawa
ul. Kasprzaka 31 lokal 203

Infolinia:

Dyrektor Prawny +48 608783284 Prokurent +48 602511511

Wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy;  Krajowego Rejestry Sadowego pod numerem KRS 0000563477, NIP 8971810148, REGON 361818985. Kapitał zakładowy 4 043 500,00 zł. wpłacony w całości.

Zapraszamy w godzinach od 10.00 do 17.00  w dni robocze od Poniedziałku do Piątku.