RODO i Regulamin Veriv Spółka Akcyjna

RODO i Regulamin VERIV Sp. z o.o.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
VERIV SP. Z O.O.
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że firma VERIV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Aleje Jerozolimskie 89 lok. 43, 02-001 Warszawa przetwarza informacje ze źródeł publicznych, ogólnodostępnych, Internetu oraz pozyskanych  danych od klientów, którym VERIV Sp. z o.o. świadczy swoje  usługi, tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W związku z powyższym informujemy Państwa, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) VERIV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  02-001 Ul. Aleje Jerozolimskie 89 lok. 43 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy;  Krajowego Rejestry Sadowego pod numerem KRS 0001059537, NIP: 7011165576, REGON: 526453480.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres do korespondencji: Ul. Aleje Jerozolimskie 89 lok. 43, 02-001 Warszawa lub pocztą e-mailową pod adresem info@veriv.pl
Administrator wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych osobowych Panią Joannę Pokrzywko, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres do korespondencji : Ul. Aleje Jerozolimskie 89 lok. 43, 02-001 Warszawa lub pocztą e-mailową pod adresem joanna@pokrzywko.com
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów, które przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Takie produkty dostarczają również klientom VERIV SP. Z O.O. informacji na temat płynności finansowej ich klientów i kontrahentów oraz pozwalają w ten sposób minimalizować ryzyko nawiązywania relacji biznesowych z nierzetelnymi partnerami. VERIV Sp. z o.o.  zajmuje również obrotem wierzytelnościami jak i świadczy usługi inkasa (windykacji należności ). Ponadto VERIV Sp. z o.o. świadczy usługi prawne i detektywistyczne dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Spółka udostępnia także dane ułatwiające przeprowadzenie skutecznych kampanii marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej VERIV SP. Z O.O. ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Spółka mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom usługi świadczone przez VERIV Sp. z o.o.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania klientom VERIV SP. Z O.O. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów oraz usług prawnych, jak również w celach statystycznych.
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz dane osobowe pozyskane w toku prowadzonej działalności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy i wykonywania w tym usług prawnych i detektywistycznych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby prawne, osoby fizyczne prowadzący działalność gospodarczą, osoby fizyczne, instytucje, urzędy.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych
Pani/Pana dane osobowe będą przez VERIV SP. Z O.O. przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o których mowa w niniejszym dokumencie.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a/ żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
b/ żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c/ żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
d/ żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e/ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
f/ przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
g/ wniesienia skargi do organu nadzorczego.
h/ z praw wskazanych w pkt.11 powyżej można skorzystać poprzez:
kontakt e-mailowy pod adresem: joanna@pokrzywko.com, lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres do korespondencji : Ul. Aleje Jerozolimskie 89 lok. 43, 02-001 Warszawa
Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz pozyskane w toku prowadzonej działalności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy i wykonywania działalności określonej w statucie spółki w tym usług prawnych i detektywistycznych.
VERIV SP. Z O.O. może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w niniejszym dokumencie.
Regulamin:
Definicje :
Klient – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z serwisu VERIV SP. Z O.O. Raport – pełna lub częściowa informacja o firmach z terenu Unii Europejskiej Zamówienie – czynność podczas klient dokonuje finalizacji zakupu usług VERIV SP. Z O.O..
Firma VERIV SP. Z O.O. dołożyła wszelkich starań ,aby zabezpieczyć zbierane dane osobowe przed nie autoryzowanym dostępem. Posiadamy certyfikaty SSL co pozwala nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Poniższy regulamin zawiera uregulowania organizacyjne serwisu VERIV SP. Z O.O. Jego Akceptacja oraz posiadanie 18 lat jest warunkiem niezbędnym i koniecznym do zawierania umów z VERIV SP. Z O.O. Właścicielem serwisu internetowego ,działającego pod adresami: www.veriv.pl jest firma:
Nazwa firmy : VERIV SP. Z O.O.
Siedziba i adres :  Ul. Aleje Jerozolimskie 89 lok. 43, 02-001 Warszawa
NIP: 7011165576
REGON: 526453480
KRS: 0001059537
Forma Prawna : Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
E-mail: info@veriv.pl
§1
Informacje i dane zawarte w serwisie VERIV SP. Z O.O. są pozyskiwane z różnych źródeł miedzy innymi z Monitora Polskiego ,Monitora Sądowego i Gospodarczego, Krajowego Rejestru Sądowego ,bezpośrednio od firm i partnerów, Internetu, publikacji i innych dostępnych źródeł oraz baz danych uzyskanych w kraju i za granicą.

§2
VERIV SP. Z O.O. posiada wyłączne prawo do posługiwania się na terenie Polski i zagranicą nazwami i znakami VERIV SP. Z O.O. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie są wiążące zarówno dla VERIV SP. Z O.O. jak i Klienta . VERIV SP. Z O.O. realizuje zlecenia pojedyncze, jak też umożliwia korzystanie z usług w systemie użytkowników certyfikowanych przez VERIV SP. Z O.O. Umowa jest zawarta z chwilą wyświetlenia informacji o pozytywnej realizacji zamówienia a kończy się z chwilą otrzymania zamówienia.

§3
VERIV SP. Z O.O. udziela informacji o firmach w terminie zgodnym z zamówieniem i tak szybko jak to jest możliwe. Stara się, aby informacje były rzetelne i dawały jak najbardziej pełny wizerunek firmy, tak jak na to pozwalają dostępne źródła informacji jak również gromadzi dane otrzymane bezpośrednio po kontakcie z firmą weryfikowaną zapewniając anonimowość Klienta o ile Klient nie wyrazi zgody na ujawnienie tożsamości.
§4
Raporty gospodarcze i inne produkty dostępne w serwisie VERIV SP. Z O.O. dostarczane przez VERIV SP. Z O.O. mają stanowić pomoc przy podejmowaniu decyzji. Wykorzystując informacje dostarczane przez VERIV SP. Z O.O. Klient podejmuje decyzje na własną odpowiedzialność. VERIV SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności prawnej za dokładność i wiarygodność źródeł danych oraz za trafność podejmowanych na podstawie raportu decyzji. Klientowi wykorzystuje wszystkie dane udostępnione przez VERIV SP. Z O.O. na własne ryzyko i nie przysługują mu z tytułu ich wykorzystania jakiekolwiek roszczenia od firmy VERIV SP. Z O.O. włączając w to roszczenia z tytułu utraty zysków lub innych przypadkowych ,pochodnych lub pośrednich szkód wynikających z użycia informacji i danych uzyskanych z raportów udostępnionych przez VERIV SP. Z O.O. Informacje i dane zawarte w raportach udostępnionych przez VERIV SP. Z O.O. nie mogą być wykorzystywane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

§5
Informacja o braku firmy pod adresem siedziby lub wskazanym przez klienta i np. odmową udzielenia informacji przez firmę weryfikowaną na zlecenie Klienta jest również raportem.

§6
Przekazywane informacje przeznaczone są wyłącznie dla Klienta i stanowią własność VERIV SP. Z O.O. Klient zobowiązuje się do jej wykorzystania informacji zawartych w raporcie wyłącznie dla celów, dla których została przekazana oraz do jej należytego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich i przejmuje w tym zakresie pełną odpowiedzialność.

§7
Raport gospodarczy może być zamawiany przy użyciu: Internetu, telefaksu, poczty e-mail, listownie, osobiście w siedzibie VERIV SP. Z O.O. oraz za pomocą serwisu www.veriv.pl sklepu internetowego stanowiącego własność VERIV SP. Z O.O.

§8
Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym oraz danych do faktury.

§9
Klient zgadza się ,że raport dostarczony klientowi przez VERIV SP. Z O.O. jest na użytek jego i jego organizacji i że nie będzie publikował oraz udostępniał informacji i danych zawartych w raporcie osobom trzecim. Kopiowanie oraz wykorzystywanie informacji i danych zawartych w raporcie udostępnionym przez VERIV SP. Z O.O. w celu odsprzedaży udostępnienia osobom trzecim jest zabronione ,chyba że klient uzyskał odrębne pisemne zezwolenie od VERIV SP. Z O.O.

§10
Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody VERIV SP. Z O.O. związane z naruszeniem przez klienta postanowień niniejszego regulaminu.

§11
W przypadku niedotrzymania terminu z winy VERIV SP. Z O.O. – cena raportu gospodarczego ulega obniżeniu odpowiednio do rzeczywistego terminu jego przekazania. Przy egzekwowaniu płatności za raport mogą być brane pod uwagę tylko pisemne reklamacje dotyczące treści raportu, dostarczone VERIV SP. Z O.O. najpóźniej 14 dnia od daty otrzymania raportu.

§12
VERIV SP. Z O.O. rozpoczyna obsługę firm, które nie są firmami certyfikowanym przez VERIV SP. Z O.O. z chwilą otrzymania zamówienia oraz potwierdzenia dokonania wpłaty, która jest równowartością ceny za raport.

§13
Zgodnie z Ustawą z 2 Marca 2000 Roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności a szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 10.1. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczeń ,które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone co oznacza ,że z uwagi na szczególną formę usług serwisu VERIV SP. Z O.O. nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§14
VERIV SP. Z O.O. ma prawo do odstąpienia od umowy a tym samym ma prawo do odmowy obsługi zamówienia bez podanie przyczyn odmowy.

§15
Dowodem zakupu ,który zobowiązuje się wystawić VERIV SP. Z O.O. ,jest elektronicznie wystawiona faktura VAT . VERIV SP. Z O.O. wystawia fakturę na wyraźne życzenie klienta. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu klienta.

§16
Klient składający zamówienie lub korzysta z serwisu VERIV SP. Z O.O. akceptuje regulamin serwisu internetowego oraz regulamin sklepu www.veriv.pl

§17
Niniejszy regulamin ,z późniejszymi zmianami, obowiązuje od dnia 2015.07.01. VERIV SP. Z O.O. będzie informował na stronach serwisu o wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie.