Prawo Autorskie i Pokrewne

Jak powszechnie wiadomo, ochrona praw autorskich dzieli się na autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe. Te pierwsze podlegają ochronie bezterminowo, natomiast te drugie tracą ważność po upływie siedemdziesięciu lat od dnia śmierci twórcy. Z kolei w kwestii, jaką jest przeniesienie autorskich praw majątkowych, istnieje szereg obostrzeń prawnych. Nikogo nie trzeba przekonywać, że należy odpowiednio chronić każde prawo autorskie. Kancelaria prawna, jaką jest nasza firma, oferuje Państwu kompleksową usługę w zakresie ochrony wyżej wymienionych praw.

Bardzo ważną rzeczą jest, że dla zaistnienia ochrony praw autorskich nie trzeba spełniać żadnych wymagań. W przypadku danego utworu podlega on ochronie od momentu jego ustalenia.

Zaistnienie takiej sytuacji powinno pozwalać zidentyfikować utwór oraz wywrzeć pewne wrażenie artystyczne na odbiorcy. Dane dzieło nie musi być nawet ukończone, by podlegało ochronie. Ochrona praw autorskich, na wypadek naruszenia tych praw, przyznaje uprawnionemu podmiotowi szereg roszczeń. Ma to za zadanie zadośćuczynić wyrządzone szkody. Jeżeli doszło do nadużycia nic nie stoi na przeszkodzie, by wyegzekwować konkretne prawo autorskie. Kancelaria nasza pomoże Państwu przejść przez całą procedurę związaną z przywróceniem należytego stanu prawnego. Natomiast przeniesienie autorskich praw majątkowych musi odbyć się na mocy prawidłowo sporządzonej umowy z określeniem przedmiotu umowy, pól eksploatacji oraz czasu obowiązywania umowy. Służymy pomocą we wszystkich sprawach z tym związanych.

  • umowy przeniesienia autorskich prawa majątkowych
  • umowy licencyjne
  • ochrona praw autorskich
  • ochrona wizerunku
  • organizacje zbiorowego zarządzania