Kancelaria Prawna Veriv S.A.

KANCELARIA PRAWNA

Formy i zakres pomocy prawnej

Veriv S.A. – wiele odpowiedzi w jednym miejscu

Veriv S.A. NIEZAWODNA KANCELARIA GOSPODARCZA

Jesteśmy doświadczoną kancelarią gospodarczą, która oferuje pełen zakres usług doradztwa prawnego:

 • tworzenie, likwidacje, fuzje, przejęcia, łączenia, zmiany spółek,
 • doradztwo korporacyjne,
 • prawo handlowe,
 • prawo cywilne, czyli normy regulujące stosunki między podmiotami prawa prywatnego,
 • ochrona danych osobowych,
 • prawo autorskie i pokrewne,
 • prawo pracy,
 • prawo nieruchomości,
 • prawo administracyjne,
 • postępowanie sądowe,
 • windykacja oraz postępowanie egzekucyjne,

Jak wykonujemy nasze usługi?

Klient jest dla nas najważniejszy, więc pracujemy tak, żeby jak najlepiej spełnić Twoje oczekiwania. Usługi możemy realizować:

 • jako formę porad prawnych udzielanych drogą telefoniczną, czyli “hot line”, bo są szybkimi ustnymi odpowiedziami przez telefon na pilne pytania dzwoniącego. Porady prawne mogą być realizowane przez pośrednictwo poczty elektronicznej lub w czasie spotkań twarzą w twarz z przedstawicielami spółki i/lub jej kontrahentami.
 • przez analizy i opinie prawne, wewnętrzne projekty regulacji, projekty umów dla transakcji oraz dokumentacji dotyczących zagadnień prawnych wynikających z bieżącej działalności Twojej firmy,
 • biorąc udział w negocjacjach z Twoimi kontrahentami.

Ile to kosztuje?

Formę oraz wysokość wynagrodzenia naszej kancelarii dopasowujemy indywidualnie do klienta przed rozpoczęciem pracy.

Proponowane przez nas koszty są uzależnione od różnorodnych czynników, tj. charakter oraz okoliczności pracy, czas, którego potrzebujemy na wykonanie zadań, stopień trudności, ranga i umiejętności zaangażowanych specjalistów. Do tych czynników dochodzą czasem jeszcze inne, ale zawsze informujemy o nich klienta przed przystąpieniem do wykonywania usług.

W oparciu o nasze doświadczenia i owocną współpracę z klientami, oferujemy trzy systemy rozliczeń, które w zależności od Twoich wymagań mogą się mieszać w ramach jednego zlecenia:

 • System godzinowy – wynagrodzenie obliczane jest w oparciu o stawkę godzinową i stanowi iloczyn godzin potrzebnych na wykonanie usług oraz stawki ustalonej wcześniej z klientem. Na koniec każdego miesiąca przygotowujemy szczegółowy harmonogram czasu pracy i wykonanych zadań.
 • System ryczałtowy – wynagrodzenie ryczałtowe ustalamy z Tobą wcześniej dla każdego zadania. Jeśli występują postępowania sądowe, ustalamy stałą kwotę wynagrodzenia ryczałtowego oraz honorarium za przedstawicielstwo w kolejnych rozprawach. W skład wyceny wchodzą również pisma procesowe przygotowane w toku postępowania.
 • System “success fee” – wynagrodzenie ustalamy w oparciu o obniżoną stawkę godzinową lub wynagrodzenie ryczałtowe, a dodatkowo ustalamy honorarium za pomyślne rozwiązanie sprawy.

PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE

Prawa autorskie i pokrewne – dbamy o Twój wizerunek

Doradzamy w następujących obszarach:

 • umów przeniesienia praw autorskich,
 • umów licencyjnych,
 • praw majątkowych,
 • ochrony praw autorskich,
 • zabezpieczenia wizerunku,
 • organizacji zbiorowego zarządzania.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych – przede wszystkim Twoje bezpieczeństwo

Specjalizujemy się w doradztwie w zakresie:

 • przetwarzania dokumentacji związanych z danymi osobowymi,
 • polityki bezpieczeństwa,
 • instrukcji zarządzania systemem informatycznym,
 • wniosków GIODO – rejestracja zbiorów danych osobowych, zmiany w zbiorach,
 • wsparcia prawnego w trakcie kontroli GIODO,
 • wsparcia prawnego we wdrożeniach dokumentacji,
 • skarg do sądu administracyjnego,
 • odwołań i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 • audytu prawnego dokumentów firmowych w zakresie spełniania wymogów ustawy o ochronie danych osobowych.

PRAWO HANDLOWE

Doradztwo prawno – gospodarcze – kompleksowo

Nasze usługi w dziedzinie doradztwa prawno – gospodarczego obejmują:

 • doradztwo przy tworzeniu lub likwidacji spółek,
 • doradztwo w trakcie zmian w spółkach m.in. sprzedaż udziałów, prokura, likwidacja, upadłość, połączenie, zmiana wysokości kapitału zakładowego, zmiany w zarządzie,
 • doradztwo przy przekształcaniu, fuzjach i podziałach spółek,
 • doradztwo przy przekształcaniu działalności gospodarczej w spółkę kapitałową,
 • doradztwo prawne przy złożonych transakcjach handlowych,
 • obsługa spraw sądowych z zakresu prawa handlowego,
 • obsługa prawna bieżącej działalności gospodarczej m.in. sporządzanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznych spółek,
 • przygotowywanie dokumentów spółki (projektów uchwał wspólników, protokołów zgromadzeń organów spółki, sprawozdań zarządu z działalności spółki, umów, regulaminów, pozwów, pism procesowych itp.).

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Kancelaria Prawno-Gospodarcza Veriv w pierwszej kolejności wspiera firmy i ich zarządy w problemach gospodarczo-ekonomicznych. Zajmujemy się również windykacją. Pomożemy Ci, jeśli tylko pozwolisz nam działać odpowiednio wcześniej. Zdecyduj się na nasze wsparcie, kiedy jest jeszcze czas.

Zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby uratować Twój biznes !

Wykonamy restrukturyzację przedsiębiorstwa polegającą na gwałtownych zmianach w pasywach, aktywach, strukturze lub organizacji firmy. Ma to na celu doprowadzenia do wzrostu wartości przedsiębiorstwa przez transformację naprawczą.

Dokonamy restrukturyzacji naprawczej, czyli wykonamy dogłębną analizę i wprowadzimy zmiany stabilizujące funkcjonowanie firmy. W perspektywie czasu doprowadzi to do dodatniego bilansu obrotów. To najtrudniejszy rodzaj transformacji, ale mamy w nim wieloletnie doświadczenie.

Jeśli Twoja firma ma kłopoty z bieżącym regulowaniem zobowiązań, skorzystaj z naszych usług:

 • Całkowitego lub częściowego umorzenia zobowiązań publicznoprawnych, np. podatków oraz rozłożenia na raty zaległości w płatnościach składek ZUS.
 • Zawarcia i wdrożenia ugody restrukturyzacyjnej z wierzycielami wierzytelności cywilnoprawnych.
 • Przygotowania programu restrukturyzacyjnego przedsiębiorstwa.
 • Przygotowania kompleksowej strategii negocjacji z wierzycielami.
 • Analizę firmy w celu znalezienia oszczędności, zminimalizowania kosztów funkcjonowania, wdrożenia nowych rozwiązań, przekształceń prawno-organizacyjnych, zdobycia nowych rynków zbytu dla Twoich produktów lub usług.

W ramach planu restrukturyzacji nie tylko negocjujemy z wierzycielami, ale również naprawiamy i udoskonalamy sposób funkcjonowania Twojej firmy. Cenimy czas i koszty poniesione na działanie przedsiębiorstwa, więc staramy się je ratować z każdej opresji.

Dzięki zasadom analizy finansowej, merytorycznej wiedzy popartej wieloletnią praktyką możemy pozyskać dodatkowe środki na działanie przedsiębiorstwa oraz przygotować biznes plan, który zredukuje koszty stałe. Nasi specjaliści ekonomiczni są po to, żeby Twoja marka odzyskała płynność finansową, a w przyszłości ustrzegła się podobnych kłopotów.

PRAWO CYWILNE

W obszarze prawa cywilnego wykonujemy następujące usługi:

 • przedstawicielstwo w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego,
 • sporządzanie pism procesowych (wezwania do zapłaty, pozew, apelacja, zażalenia, sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty do nakazu zapłaty),
 • doradztwo przedsądowe, przy postępowaniu sądowym zabezpieczającym oraz egzekucyjnym,
 • roszczenia o naruszenie dóbr osobistych,
 • roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi za wady,
 • analizę prawną dokumentacji,
 • sporządzanie umów – przygotowanie, negocjowanie, opiniowanie, rozwiązywanie, wykładnia, renegocjacje m.in. umowy najmu, zlecenia, kupna, na roboty budowlane, o pracę,
 • doradztwo w zakresie prawa rzeczowego – w tym prawa dotyczącego nieruchomości oraz zabezpieczeń.

PRAWO PRACY

W kwestii prawa regulującego zależności pracodawcy i pracownika oferujemy doradztwo obejmujące:

 • umowy o pracę, o współpracę, cywilnoprawne,
 • umowy dla członków zarządu, menedżerskie, o zakazie konkurencji,
 • regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania,
 • analizy prawne w zakresie spełniania przez pracodawcę norm prawa pracy, analizy i projekty dokumentacji pracowniczej,
 • rozwiązanie stosunku pracy, rozwiązywanie sporów pracowniczych, w tym reprezentowanie przed sądami pracy,
 • dyskryminację w stosunku pracy, molestowanie, mobbing.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

W obszarze prawa nieruchomości przygotowujemy i wykonujemy:

 • umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, sprzedaży, darowizny, o roboty budowlane, przenoszenia prawa własności, prawa użytkowania wieczystego,
 • analizy prawne nieruchomości, due diligence,
 • ustanawianie i znoszenie obciążeń nieruchomości np. hipotek,
 • reprezentację przed sądami, organami administracji, organami nadzoru budowlanego,
 • zakładanie ksiąg wieczystych i nanoszenie w nich zmian.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Nasze profesjonalne usługi w dziedzinie prawa administracyjnego:

 • przedstawicielstwo w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA),
 • przedstawicielstwo w postępowaniu przed organami administracji rządowej i samorządowej,
 • przedstawicielstwo w postępowaniu przez Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi (SKO),
 • przygotowywanie skarg na bezczynności organów administracji publicznej,
 • zaskarżanie decyzji administracyjnych oraz uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego.

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Postępowanie egzekucyjne – działamy według prawa !

Dzięki temu, że swoją działalność opieramy o obowiązujące przepisy prawa jesteśmy tak wiele lat obecną na rynku finansowym instytucją windykacyjną

Specjalizujemy się w skutecznym odzyskiwaniu należności od osób fizycznych, spółek prawa handlowego, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych. Nasze usługi obejmują prowadzenie spraw udokumentowanych (faktury, weksle, ugody sądowe, tytuły wykonawcze itp.).

Nasza oferta jest elastyczna i szeroka, bo zależy nam na kompleksowej obsłudze. Dlatego indywidualnie przygotowujemy ofertę i wycenę, co pozwala nam na zastosowanie w pełni zoptymalizowanych rozwiązań. Oferujemy działania prewencyjne, które pomagają zapobiegać powstawaniu długów i gromadzeniu się zaległych należności od kontrahentów, które ograniczają funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Stosujemy pieczęcie prewencyjne oraz monitoring płatności. To pozwala zdyscyplinować partnerów do terminowego regulowania płatności, czyli uzyskania płynności funkcjonowania firmy oraz jej rozwoju.

Pieczęć prewencyjna informuje kontrahenta, że nieterminowa płatność należności będzie miała konsekwencje w postaci interwencji ze strony wykwalifikowanych windykatorów występujących z ramienia Veriv.

W przypadku należności, których czas płatności został przekroczony, wykonujemy profesjonalne działania windykacyjne, które prowadzą do odzyskania kapitału oraz przedstawicielstwo w procesowych środkach dochodzenia zaległych należności.

ETAPY POSTĘPOWANIA WINDYKACYJNEGO

Etap I. Postępowanie polubowne

Prowadzimy negocjacje oparte o działania psychologiczne, które mają nakłonić dłużnika do dobrowolnej spłaty zaległych należności. Jesteśmy fizycznie obecni przy negocjacjach i trudnych rozmowach z dłużnikami.

Etap II. Postępowanie sądowe

Wszystkie czynności formalno-prawne są przygotowywane i prowadzone przez nasz zespół prawny. To gwarantuje uzyskanie nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności wyroku.

Etap III. Postępowanie przedegzekucyjne

Dodajemy do zaległych należności wartość opłat sądowych i procesowych, które poniosła Twoja firma i ponownie negocjujemy warunki spłaty. Następnie przekazujemy je do egzekucji komorniczej.

Etap IV. Postępowanie egzekucyjne

Oprócz pełnej kontroli nad czynnościami formalno-prawnymi, współpracujemy z kancelarią komorniczą, dzięki czemu mamy pewność prawidłowego przebiegu samej egzekucji. Ustalamy wartość majątku dłużnika, odsetki oraz opłaty związane z egzekucją na każdym jej etapie.

Cenimy profesjonalizm oraz kompleksowe rozwiązania. Dlatego możemy skutecznie rozwiązywać sprawy związane z roszczeniami finansowymi. Przez wieloletnią obecność na rynku finansowym oraz wysoko wykwalifikowanym pracownikom minimalizujemy zbędne wydatki i możemy dostosowywać ofertę do Twoich potrzeb.

Prowadzimy tylko te sprawy, które (po przeprowadzeniu dokładnej analizy) rokują pozytywnie. Nie chcemy tracić Twojego czasu, więc opieramy się o rygorystyczny system weryfikacji zleceń. Pokrywamy również koszty rozpoznania. To nas odróżnia od innych firm z branży.

W ramach działalności naszej agencji dodatkowo oferujemy:

 • windykacje gospodarcze na skutek sporów w realizacji umów pomiędzy firmami, z bankami i innymi podmiotami,
 • pomoc osobom poszkodowanym przez banki, urzędy skarbowe, firmy deweloperskie,
 • Prowadzenie spraw przeciwko nierzetelnym kancelariom komorniczym,
 • windykacje karne w sprawach oszustw, wyłudzeń, fałszerstw, podpaleń, zabójstw – również, gdy sprawcą czynu są grupy przestępcze o charakterze zbrojnym,
 • windykacje mienia – głównie poleasingowego,
 • windykacje Skarbu Państwa, gdy wskutek działań urzędników organów państwowych powstają udokumentowane szkody i straty,
 • windykacje roszczeń ubezpieczeniowych i powypadkowych,
 • usługi detektywistyczne – obsługę śledztwa w sprawach gospodarczych, karnych i cywilnych na terenie większości państw Unii Europejskiej,
 • zabezpieczenie firmy przed szpiegostwem przemysłowym oraz personalnych komputerów przed nieautoryzowanym dostępem,
 • zarządzanie wierzytelnościami – od prewencji, zabezpieczania kontraktów, do szybkiej i skutecznej windykacji należności na warunkach i zasadach wygodnych dla stron umowy.

Zapoznaj się z ofertą Pokrzywko S.K.A i Veriv S.A. Jeśli szukasz czegoś więcej zadzwoń lub napisz, a postaramy się Ci pomóc.